Op de vraag van Vlaanderen om ook in West-Vlaanderen bosuitbreiding te voorzien, nam de provincie het voortouw en stelde ze de 2 West-Vlaamse bosgroepen te gaan samenwerken.
Het doel van minstens 30ha bos, en vermoedelijk zelfs tot 40ha, realiseren tegen 2022 zal enkel mogelijk zijn met een lokaal draagvlak, zo stelt bevoegd gedeputeerde Guido Decorte vast.

Het projectplan van de bosgroepen is gebaseerd op een reeks van zoekzones of focusgebieden waarbinnen de Bosgroep in eerste instantie een draagvlak voor bosuitbreiding wil gaan onderhandelen bij de maatschappelijke partners en vervolgens bosuitbreiding wil gaan promoten en ondersteunen bij de grondeigenaars en -gebruikers.
Het is niet de bedoeling deze focusgebieden volledig te bebossen. Binnen een dergelijk gebied ligt de focus meestal op het versterken van een aanwezige boskern, het verbinden van verschillende kernen of het uitbouwen van een netwerk van kleine bosjes.

Een telling van de lopende projecten leert dat er in de periode 2017-2018 op deze wijze in West-Vlaanderen al 29,6ha bosuitbreiding gerealiseerd wordt door andere partijen dan de provincie of het ANB. De helft hiervan gebeurt door private eigenaars rechtstreeks via de bosgroepen.
Als we de periode vóór 2017 bekijken, zien we dat reeds 24ha bos gerealiseerd werd: 9ha in het werkingsgebied van Bosgroep IJzer en Leie sinds 2013 en 15ha sinds 2004 in het gebied van de Bosgroep Houtland.

In deze telling is de eigen bebossing van de provincie in de provinciale domeinen niet meegenomen. In grote lijnen is er van de 1850ha domeingoed ongeveer 1000ha bos.
Sinds 2012 komt daar gemiddeld 5ha bos/ jaar bos (= aankoop bestaand bos) bij.
Bij andere domeinuitbreidingen wordt akker- of weiland omgezet naar bos, na opmaak van een beheer- of ontwerpplan en in samenspraak met de betrokken partijen.

Gedeputeerde Guido Decorte concludeert dat de ‘bosarme’ provincie West-Vlaanderen het in wezen zo slecht nog niet doet. “De opgelegde doelstelling van 30ha is bijna gerealiseerd met de lopende projecten. Met de verdere bebossing via de focusprojecten van de bosgroepen en in de provinciale domeinen zien we met een voorzichtige schatting tegen 2022 een bosareaal te realiseren van ongeveer 40ha.”